Samenwerking ambulancezorg in Limburg

De ambulancediensten in Limburg hebben in 2020 de mogelijkheden tot verdere samenwerking onderzocht. Dit onderzoek én de gesprekken met de toezichthoudende instanties, hebben een gemeenschappelijke deler opgeleverd. Samengaan biedt kwaliteitswinst in de patiëntenzorg, verkleint de kwetsbaarheden in de organisaties, biedt meer kansen voor het personeel en versterkt de positie in de acute zorgketen. Deze positieve effecten dragen uiteindelijk bij aan het blijven voorzien van tijdige, adequate, kwalitatief hoge acute hulpverlening en vervoer van patiënten. Er wordt al op diverse vlakken samengewerkt zoals bij de gemeenschappelijk meldkamer en bureau medische zaken. Samengaan is een logische vervolgstap.

Er is echter ook een aantal risico’s en aandachtspunten benoemd. Zo komt naar voren dat regionale inbedding noodzakelijk blijft om de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen leveren, medewerkers geven aan dat er cultuurverschillen zijn en er is behoefte aan duidelijkheid over de toekomst. 

Alle onderzoeksresultaten geven voldoende vertrouwen en partijen hebben besloten om in 2021 verder richting te geven aan de samenwerking.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?