Forensische geneeskunde volop in ontwikkeling

Medische zorg aan arrestanten 
In opdracht van politie en justitie draagt de GGD zorg voor de medische zorg aan arrestanten. Ook leveren forensisch artsen medische expertise voor onderzoek en rapportage in zaken als mishandeling, zedenzaken (CSG) en misdrijven. Op deze manier bieden zij ondersteuning aan het opsporingsapparaat (politie en justitie).

Forensische geneeskunde in beweging
Landelijk is de toekomst van de forensische geneeskunde al enkele jaren onderwerp van gesprek. Het forensisch medisch onderzoek wordt in de toekomst niet meer door de afzonderlijke GGD’en georganiseerd, maar krijgt een bovenregionale invulling. De medische arrestantenzorg wordt beschouwd als markttaak en wordt mogelijk in 2021 via aanbesteding gecontracteerd. Het jaar 2020 was opnieuw een jaar van wachten; er is landelijk nog weinig duidelijkheid over de toekomst.
Inmiddels is er onder leiding van GGD GHOR Nederland een visie op de Forensische Geneeskunde van de toekomst geformuleerd. Er is een governancestructuur ingericht en het aanbod van de forensische dienstverlening wordt meer en meer op politieregio georganiseerd. Er is in 2020 vooruitgang geboekt op tal van onderwerpen die de samenhang tussen politieregio’s verbetert. Zo is er een landelijk registratiesysteem geïmplementeerd, waar de GGD sinds mei 2020 op is aangesloten. Er is een éénduidig producten- en dienstverleningskader beschreven, en er is een onderzoek gestart naar een eenduidig landelijk kostprijsmodel voor de Forensische Geneeskunde. 

Aan het einde van 2020 heeft de eerste lichting nieuwe forensisch artsen de vernieuwde opleiding van twee jaar afgerond. Dit is hard nodig omdat het personeelsbestand vergrijst en hierdoor veel artsen hun dienstverband beëindigen. Omdat de huidige opleidingsplekken niet volledig bezet zijn, kan dit in de toekomst een continuïteitsprobleem opleveren. Ook daarom is een intensieve samenwerking tussen de Limburgse GGD’en noodzakelijk om een kwalitatief goede Forensische Geneeskunde in de provincie te kunnen blijven garanderen. Eind 2020 is door de directies van beide GGD’en opdracht gegeven om medio 2021 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.

In 2020 is het landelijke programma forensisch medische expertise (FMEK) verder uitgerold. COVID-19 heeft de implementatie vertraagd, maar er is inmiddels een landelijk handelingskader en implementatieplan FMEK voor Limburg. De regionaal coördinerend expert heeft ook een begroting (VWS) opgesteld voor verdere implementatie in 2021. Ketenpartners in Limburg zijn bij deze ontwikkeling betrokken.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?