Met oog voor kwaliteit

Een goede hygiëne draagt bij aan ieders welzijn en helpt besmettelijke ziekten te voorkomen. Het pedagogisch klimaat en stabiliteit zijn belangrijke pijlers bij de kinderopvang. Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De overheid hecht veel waarde aan preventie van besmettelijke ziekten en stimulering van goede kinderopvang. De professionals van de GGD zien toe op een goede naleving van de kwaliteitseisen die in Nederland worden gesteld. Voor elk gebied is specifieke inhoudelijke kennis noodzakelijk.

De toezichthouders van Hygiëne en Inspectie bezoeken naast kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders, ook schoonheidssalons, tattoo- en piercingstudio’s en seksinrichtingen. Het gaat daarbij niet alleen om een schone leefomgeving en een goede persoonlijke hygiëne, maar ook om het voorkomen van risicovol gedrag. Ze kijken, bijvoorbeeld bij de kinderopvang, ook naar de veiligheid van ruimtes en materialen en naar de manier waarop de leidsters met de kinderen omgaan.

Toezicht Wmo
In opdracht van de gemeenten voert de GGD het calamiteitentoezicht Wmo uit. Als bij de verlening van zorg of ondersteuning in het kader van de Wmo een calamiteit plaatsvindt, moet de zorgaanbieder dit melden bij de GGD. Het gaat dan bijvoorbeeld om een situatie waarin een cliënt ernstig gewond raakt. Er wordt in dat geval onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ondersteuning en kan de toezichthouder adviseren om maatregelen te nemen. Dit alles met het doel om in de toekomst te voorkomen dat deze calamiteit nog een keer kan gebeuren en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. In 2019 zijn 25 calamiteiten gemeld.

Vergunningverlening 
Er zijn veel bedrijven in Zuid-Limburg die tatoeages en piercings zetten, of permanente make-up aanbrengen. Hier beoordeelt de GGD tijdens een inspectie of aan alle voorwaarden die in de wetgeving staan wordt voldaan (64 keer in 2019). Als dat zo is, verleent de GGD een vergunning. Als verbeteringen nodig zijn, dan moeten deze eerst opgelost worden.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?