Toezicht in coronatijd

In Nederland moet iedereen die er gebruik van maakt kunnen vertrouwen op verantwoorde, goede kinderopvang en hoogwaardige Wmo-dienstverlening. Door middel van toezicht bewaakt en bevordert de GGD de kwaliteit van deze diensten. De unit Hygiëne en Inspectie voert daarnaast toezicht uit in het kader van technische hygiënezorg.

Het pedagogisch klimaat en stabiliteit in de kinderopvang zijn belangrijke pijlers. De toezichthouders kinderopvang van de GGD bezoeken minstens één keer per jaar elke locatie voor dagopvang en/of buitenschoolse opvang. Tijdens het onderzoek wordt gecontroleerd of de opvang voldoet aan de geldende eisen. Hierbij wordt onder andere beoordeeld of de medewerkers beschikken over een passend diploma en een verklaring omtrent gedrag. Daarnaast wordt in de pedagogische praktijk geobserveerd en beoordeeld of de veiligheid en gezondheid van de kinderen is gewaarborgd. Een deel van de geregistreerde gastouders wordt bezocht om te beoordelen of de opvang veilig en verantwoord is.

In het voorjaar is de kinderopvang, in overeenstemming met de coronamaatregelen van de overheid, elf weken gesloten geweest. Een uitzondering is gemaakt voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen. In die periode zijn er, volgens de landelijke maatregelen, geen onderzoeken op de opvanglocaties uitgevoerd. De toezichthouder heeft telefonisch contact met de noodopvang onderhouden en zich op die manier een beeld gevormd van de situatie. Hieruit is niet gebleken dat aanvullend onderzoek nodig was. 

Op het moment dat de kinderopvang weer open ging, is ook het toezicht op locatie hervat. Als gevolg van de coronapandemie en -maatregelen, zijn niet alle opvanglocaties in 2020 bezocht. In overleg met gemeenten heeft een prioritering plaatsgevonden, gebaseerd op de landelijke kaders en de inspectiegeschiedenis. Dit betekent dat er in bepaalde opvanglocaties meer toezicht is geweest en in andere minder. Daarnaast zijn gastouders, volgens afspraak met gemeenten, steekproefsgewijs gecontroleerd. 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?