Middelpunt van de crisis

Het team Infectieziektebestrijding (IZB) is een kennisteam dat (inter-)nationale informatie verzamelt, regionaal deelt en input levert voor het bijstellen van landelijke richtlijnen. Door de coronapandemie stond het implementeren van landelijke richtlijnen voor de COVID-19-zorg in Zuid-Limburg centraal en er vond intensief afstemming met ketenpartners plaats. In 2020 zijn extra middelen ter beschikking gesteld die zijn ingezet t.b.v. alle extra werkzaamheden in het kader van het bestrijden van de coronapandemie. 

Een wezelijke bijdrage
Door jaarlijkse crisisoefeningen, waaronder de Bioware-oefening in 2019, bereidt de GGD zich voor op mogelijke crises. Dat deze pandemie zo groot, wereldwijd, langdurig en maatschappij-ontwrichtend zou zijn, was echter niet te voorspellen. Ineens was het team Infectieziektebestrijding het middelpunt van de coronacrisis. De ‘samen de schouders eronder’ mentaliteit van de GGD bleek van cruciaal belang. Collega’s van alle afdelingen hebben een wezenlijke bijdrage geleverd in het bestrijden van deze crisis. 

Het team IZB heeft als taak de COVID-19-uitbraak in de (eu)regio te bewaken. De professionals duiden de cijfers van het COVID-dashboard en ontsluiten regionale en landelijke data. Het team IZB adviseert en ondersteunt bedrijven, scholen en zorginstellingen bij het bestrijden van de crisis en bevordert de kwaliteit van de uitvoering door middel van scholing en audits. De verbinding tussen beleid en praktijk - lokaal, regionaal, landelijk en euregionaal - staat centraal.

Reguliere IZB-vragen
Ondanks de inrichting van een aparte COVID-organisatie in juni 2020, bleef de werkdruk van IZB hoog. Naast de adviserende taak voor de COVID-uitvoeringsorganisatie liepen ook de reguliere IZB-vragen door zoals legionella, scabiës, tuberculosezorg etc. Dit zorgde geregeld voor een spanningsveld. 
Door de coronamaatregelen zoals een betere handhygiëne, minder direct contact en minder reisverkeer van en naar Nederland, was er in 2020 een daling waarneembaar van het aantal niet coronagerelateerde infectieziekten. 

Processen vlot trekken
COVID-19 heeft de flexibiliteit in de organisatie en samenwerking met ketenpartners verbeterd. Processen die in het verleden soms moeizaam verliepen zijn nu vlot getrokken. Zo is de samenwerking met de VVT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties) en de meldingsplicht van instellingen (artikel 26) vanzelfsprekender geworden. Het team IZB heeft in 2020 veel geïnvesteerd om dit proces verder vorm te geven en een netwerk te bouwen. 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?