Steeds meer adviezen

Van oudsher zijn GGD’en actief als adviseur sociaal medische voorzieningen en uitvoerder van medische keuringen daar waar gemeentelijke voorzieningen aan burgers verstrekt worden. Dat is ook het geval in Zuid-Limburg (bij 13 van de 16 gemeenten). De advisering biedt de gemeenten ondersteuning om de beschikbare middelen efficiënt in te zetten voor adequate voorzieningen zodat mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen functioneren en zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. 

Concreet gaat het dan om het afgeven van medische indicaties op het terrein van onder andere vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, rolstoelen, huishoudelijke hulp, gehandicaptenparkeerkaart, inburgering, leerlingenvervoer, vrijstelling leerplicht en bijzondere bijstand. De artsen van de GGD toetsen of een aanvraag op medische gronden toegekend zou kunnen worden. Het werk vindt grotendeels plaats in het gemeentehuis. Daar worden met consulenten de aanvragen / keukentafelgesprekken besproken waarvoor medisch advies noodzakelijk is. Voor een deel van de aanvragen wordt de aanvrager uitgenodigd voor een spreekuurcontact bij de GGD arts. 

Het aantal verstrekte adviezen laat in 2019 een sterke toename zien. Vooral het aantal adviezen inzake de Wmo en de participatiewet laat een sterke stijging zien, waarbij voor de participatiewet zelfs sprake is van een verdubbeling (2018: 332 / 2019: 676). Deels is dit het direct gevolg van het aantal gemeenten dat gebruik maakt van deze dienstverlening (sinds medio 2019 zijn dit 13 gemeenten, daarvoor 12 gemeenten). Deels kan een relatie gelegd worden met het landelijk beleid. In 2019 werd de inkomensafhankelijke bijdrage gemaximeerd, waardoor mensen die voorheen op basis van hun inkomen een hoge eigen bijdrage voor hulp betaalden, nu mogelijk eerder een aanvraag bij de gemeenten doen omdat de eigen bijdrage is verlaagd.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?