Over het project

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019 is besloten om de jeugdgezondheidszorg 0-18 per 1 januari 2020 onder te brengen bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Zuid Limburg. De werkzaamheden om te komen tot de effectuering van dit besluit zijn projectmatig door de 4 JGZ-organisaties (Envida, GGD, MeanderGroep, Zuyderland) opgepakt. Per 1 januari 2020 is de daadwerkelijke overdracht van taken door de colleges van de Zuid-Limburgse gemeenten (aan de GR GGD Zuid Limburg) een feit. Tevens heeft de overdracht van zowel de personeelsdossiers alsmede de cliëntendossiers plaatsgevonden. In overleg met de vakbonden en ondernemingsraden is een overdrachtsprotocol opgesteld en is de medezeggenschap vorm gegeven. Met latende organisaties (JGZ 0-4 van Envida, MeanderGroep en Zuyderland) zijn de noodzakelijke overeenkomsten gesloten.

De totstandkoming van de jeugdgezondheidszorg 0-18 brengt ook verschillende financiële vraagstukken met zich mee. Hiervoor is in 2019 is een projectbegroting opgesteld die betrekking heeft op de jaren 2019 en 2020. Immers het project is op 1 januari 2020 nog niet afgerond. Zo kan bijvoorbeeld pas een definitieve afrekening met de latende organisaties plaatsvinden als de jaarrekeningen over 2019 zijn vastgesteld (mei 2020) en zijn er in het 1e kwartaal nog overlopende kosten ten behoeve van de afronding van de overdracht. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om het project in 2020 af te wikkelen.

De in 2019 gemaakte projectkosten bedragen € 275.994. Het merendeel van deze kosten is gemaakt in het kader van het duediligenceonderzoek, juridisch advies en automatisering. De uitgaven in 2019 maken geen deel uit van het jaarrekeningresultaat aangezien afwikkeling van het project in 2020 aan de orde is.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?