Samen aan tafel

Een groot deel van alle meldingen leidt na de inzet door Veilig Thuis tot acties voor het lokale veld. Het zijn de gemeenten die – op advies van Veilig Thuis – de hulpverlening organiseert en inzet. De relatie en samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten is daarom van cruciaal belang. De toenemende stroom aan meldingen vraagt om actuele informatie en nauwe afstemming. Eind 2018 ontstond, geïnspireerd op een werkwijze elders in Nederland, het idee voor een wekelijkse overlegtafel waar casuïstiek overgedragen wordt van Veilig Thuis naar de gemeenten.

Routeertafels
De daad werd bij het woord gevoegd en sinds de zomer zijn er wekelijkse routeertafels. Deze tafel bespreekt alle meldingen die na overleg en triage direct door Veilig Thuis aan de gemeenten worden overgedragen. Aan de routeertafel komt ook de rolverdeling tussen Veilig Thuis en gemeenten aan bod. Bovendien is hier overleg over de best mogelijke inzet, de werkdruk en de wachttijden. Dit draagt bij aan een warme overdracht. 
Eind 2019 gaat bijna alle overdracht van casuïstiek via de routeertafels en zijn er nagenoeg geen wachttijden meer in het proces. De ervaringen zijn positief en de partners denken samen na over de geconstateerde verbeterpunten. Hierbij is er aandacht voor een nog betere afstemming bij binnenkomst van de melding, nog voor de triage, zodat samen keuzes gemaakt kunnen worden over de vervolgstappen die nodig zijn.

Meer inzicht en grip
Ook de werksessies van Veilig Thuis en gemeenten, die na de zomer hebben plaatsgevonden, hebben bijgedragen aan het oplossen van de werkvoorraad bij Veilig Thuis. Een werkvoorraad bestaat uit de casussen waarover op basis van de triage is besloten dat inzet van Veilig Thuis nodig is voordat overdracht aan de gemeente kan plaatsvinden. In de werksessies werd informatie gedeeld over alle zaken die voor die betreffende gemeente in de werkvoorraad zaten. Dit droeg bij aan meer inzicht in de casuïstiek en in de werkwijze, maar zorgde ook voor meer grip op deze zaken. Waar eerst zaken zonder overleg lagen te wachten op inzet van Veilig Thuis, wordt nu samen gekeken naar wat mogelijk is. Dat heeft er toe geleid dat in een deel van de casussen de hulpverlening versneld kon worden opgestart.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?