Bijdrage aan Trendbreuk    

De preventieve inzet van JGZ voor het keren van de ongezonde trend in Zuid-Limburg sluit goed aan bij het programma Trendbreuk. Hierbinnen is de JGZ een signaleerder, coördinator, verwijzer en één van de netwerkpartners in de regionale basisstructuur Kansrijke Start. In samenwerking met de professionals uit de verloskunde en kraamhulp worden kwetsbare zwangere vrouwen gesignaleerd die extra hulp nodig hebben. JGZ-coördinatoren plannen een prenataal huisbezoek in voor deze gezinnen en zetten de juiste vervolgstap in gang. Dit kan een intake voor een interventie Voorzorg of Stevig Ouderschap zijn, of opschaling via zorgpaden of een Knooppunt, overleg voor kwetsbare zwangeren, of een ander risicozorg-overleg. 

JGZ heeft in 2022 de programma’s Voorzorg en Stevig Ouderschap in heel Zuid-Limburg uitgevoerd (vanaf 1 mei 2022 overgenomen vanuit de trendbreukbeweging in het reguliere JGZ-dienstverleningspakket). Verder heeft de JGZ meegedaan aan de pilots ‘Knooppunten’ in Landgraaf, Kerkrade en Vaals, waarbij lokaal maatwerk in zorg wordt geboden op basis van casus-overleg tussen verschillende partners, zoals JGZ, gemeenten, welzijn en maatschappelijk werk. Er is dit jaar een begin gemaakt met het formaliseren van deze samenwerkingsstructuur voor Kansrijke Start en er zijn voorbereidingen gestart voor uitbreiding van coalities en knooppunten naar alle 16 gemeenten in Zuid-Limburg.

Een andere activiteit in de trendbreukbeweging waarvan de JGZ de uitvoering voor zijn rekening neemt, is de pilot Keigezond (voorheen de Limburgse netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas). De centrale zorgverleners van de JGZ zijn nu een jaar bezig met deze driejarige pilot.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?