De basis op orde

De nieuwe organisatie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg bestaat inmiddels ruim twee jaar. Professionals staan dag-in-dag-uit klaar voor de kinderen en gezinnen in Zuid-Limburg. Achter de schermen is in 2020 en in 2021 door gemeenten en de GGD hard gewerkt aan de contouren van één toekomstbestendige, professionele JGZ-organisatie. Waar tot 2021 nog sprake was van gelijkblijvende budgetten en gelijkblijvende dienstverlening, wordt vanaf 2022 geïnvesteerd in de transformatie van de JGZ-dienstverlening. In 2021 heeft de JGZ zich voorbereid om deze transformatieopgave vanaf 2022 doorlopend tot 2025 voortvarend op te pakken.

2021 als voorbereidingsjaar
In 2021 heeft de JGZ in dat kader belangrijke stappen gezet. Eind 2021 was er sprake van één uniform dienstverleningspakket, één uniform digitaal kinddossier en zijn de verschillende arbeidsvoorwaarden meegekomen uit de voormalige fusieorganisaties geharmoniseerd tot één uniforme cao. Medewerkers zijn opgeleid en voorbereid om het kind/gezin in één doorgaande lijn van 0 tot 18 jaar te begeleiden en te ondersteunen. Daarnaast zijn werkprocessen op elkaar afgestemd en is de werklast beter verdeeld over subregio’s en gemeenten. Met recht staat er eind 2021 één JGZ-organisatie Zuid-Limburg. 

Nodige uitdagingen 
Een van de grootste uitdagingen van de JGZ is het vinden van goed gekwalificeerd personeel op een veel te krappe arbeidsmarkt. Met name jeugdartsen en ook jeugdverpleegkundigen zijn moeilijk te vinden. Bovendien stromen er meer jeugdartsen uit om de specialisatie tot arts Maatschappij & Gezondheid te volgen. In 2021 waren 15 van de 50 jeugdartsen in opleiding en daardoor (al dan niet tijdelijk) niet beschikbaar zijn voor de JGZ Zuid-Limburg.

Ook de coronamaatregelen hebben (zoals quarantaineplicht) voor de nodige uitdagingen gezorgd wat betreft de inzet van personeel. Dit heeft in 2021 geleid tot afbakening van taken, herijking van processen en het zo efficiënt mogelijk inrichten van de JGZ-dienstverlening. Zo heeft JGZ de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening altijd kunnen blijven borgen. En medewerkers zijn op de meest effectieve manier ingezet.  
 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?