Marion Leurs, voorzitter bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis

“Veel energie gestopt in intensiveren van samenwerking”

“In 2015 heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD besloten om een bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis (BAC VT) te installeren. Deze werd gepositioneerd  onder het Algemeen Bestuur van de GGD. Alle bestuurlijke zaken met betrekking tot Veilig Thuis kwamen hierin aan bod. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een stevige inrichting van Veilig Thuis. 

In 2021 werd de vraag gesteld in hoeverre de doelstellingen en taken van de BAC VT nog aansluiten bij de actuele situatie rondom Veilig Thuis en geweld in afhankelijkheid (GIA) in brede zin enerzijds en de ontwikkelingen rondom een regionale commissie Zorg en Veiligheid anderzijds. Zeker nu er bij Veilig Thuis sprake is van een robuuste organisatie in een rustiger vaarwater. 

Na bespreking in de BAC VT is de conclusie getrokken dat ten aanzien van de planning en control cyclus Veilig Thuis een ambtelijke voorbereiding voldoende is en dit rechtstreeks te agenderen bij het bestuur van de GGD.

De bestuurlijke commissie Zorg en Veiligheid in Zuid-Limburg zorgt onder andere voor samenhang en verbinding tussen de komende en lopende projecten/dossiers. Daarnaast wil de commissie graag invloed hebben op de knelpunten/stagnaties in de continuïteit van zorg en veiligheid. Verder wil de commissie een belangrijke netwerkrol vervullen en aansluiting zoeken bij landelijke ontwikkelingen. Het speelveld van zorg en veiligheid is complex en veelomvattend. Daarom zijn bij de start drie centrale thema’s vastgesteld, waaronder geweld in afhankelijkheidsrelaties. Door de thematiek GIA  op te nemen in de focus agenda van de bestuurlijke commissie Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg krijgt het onderwerp een stevige positie en is aandacht hiervoor voldoende geborgd. Dit betekent concreet dat de BAC VT vanaf 2022 is opgegaan in de bestuurlijke commissie Zorg en Veiligheid.

Daarnaast is in 2021 net als in 2020 veel tijd en energie gestopt in het verder intensiveren van de samenwerking met de diverse betrokken partners. Hiertoe zijn in 2020 onder andere individuele gesprekken gevoerd op bestuurlijk niveau met alle betrokken gemeenten. Vanwege de positieve respons zijn in 2021 de gesprekken opgestart met alle overige partners op het gebied van zorg en veiligheid.”    

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?