Rekening van baten en lasten 2021

Toelichting op de jaarrekening

Het resultaat 2021 voor vennootschapsbelasting (VPB) en voor de onttrekkingen aan de reserves is € 108.218 negatief. Voor het boekjaar 2021 is € 350.000 aan onttrekkingen aan reserves goedgekeurd. Tevens is een vordering van € 20.027 aan VPB opgenomen. Dat maakt dat er een nog te bestemmen positief resultaat van € 221.755 over blijft. 

Positieve resultaat GGD 

Het positieve resultaat van het programma GGD is € 400.847. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door extra omzet. Naast de hogere omzet zien we, mede als gevolg van het feit dat meer werkzaamheden in 2021 digitaal hebben plaatsgevonden, dat de gemaakte kosten behorende bij deze omzet ook lager zijn. 

Negatief resultaat Jeugdgezondheidszorg 

Het negatieve resultaat van het programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is € 155.803. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een incidentele last van Arbo-technische aanpassingen aan panden.

Negatief resultaat Acute Zorg 

Het negatieve resultaat van het programma Acute Zorg is € 123.612. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven vanwege een wijziging van de CAO die geldt voor de medewerkers van de Regionale ambulancevoorziening (RAV). De zorgverzekeraars bekostigen de RAV.  Daarnaast zijn investeringen a.g.v. COVID in 2020 uitgesteld en verschoven naar 2021.

Positief resultaat Veilig Thuis 

Het positieve resultaat van het programma Veilig Thuis is €100.323. Dit resultaat is bereikt doordat het verwachte maximale scenario m.b.t. casuïstiek, zoals dit is opgenomen in de begroting 2021, niet is opgetreden. 

Efficiency 

Net zoals vorig jaar zijn door onderlinge samenwerking met ketenpartners met name incidentele voordelen behaald op (juridische) advieskosten. Door kennisdeling met andere GGD-en, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en ketenpartners zijn voordelen behaald op inzet voor extra capaciteit en inhuur van specifieke expertise. Daarnaast zien we efficiency optreden door de vorming van JGZ.
 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?