GHOR

2021 is voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) Zuid-Limburg een turbulent jaar geweest. De COVID-crisis heeft ook in 2021 veel inspanning gevraagd van de GHOR en haar zorgpartners. Daarnaast werd Limburg in juli opgeschrikt door extreem hoogwater. De hoge waterstanden zorgden voor veel wateroverlast in diverse gebieden in Zuid-Limburg. Het netwerk en de afstemming met zorgpartners ingericht tijdens de COVID-crisis bleek ook van grote waarde in de hoogwatercrisis. De GHOR heeft met betrekking tot de inzet in de 2e en 3e golf een interne evaluatie uitgevoerd. Deze, en de interne evaluatie Hoogwater, heeft bijgedragen aan het continue verbeteren van de bestuurlijke en operationele afstemming in de regio.  

De GHOR heeft in 2021 vier nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Door de nieuwe en verschillende achtergronden heeft het team haar taakgebieden geëvalueerd en opnieuw verdeeld. Op landelijk niveau is de visie op de rol van de Directeur Publieke Gezondheid en GHOR in beweging. 

De GHOR en de RAV Zuid-Limburg vormen binnen de GGD samen de afdeling Acute Zorg. In 2021 is door het Algemeen Bestuur van de GGD een voorgenomen besluit genomen om de RAV Zuid-Limburg te fuseren met de RAV van Limburg-Noord in 2023.
Besluitvorming vindt plaats in februari 2022.  Naast landelijke en regionale ontwikkeling noodzaakt deze voorgenomen fusie een herziening van de positionering van de GHOR binnen de GGD. Nauw verbonden hiermee is de visie op het thema ketencontinuïteit van zorg. Danny ten Berge, Hoofd GHOR, is landelijk kartrekker geworden van dit thema. De term ketencontinuïteit wordt in deze landelijke visie geïntroduceerd om het belang van ketensamenwerking te benadrukken. 

Daarnaast stond in 2021 een aantal bestuurlijk relevante thema’s op de agenda voor de voorbereiding op rampen en crises. Een voorbeeld hiervan is het thema cybergevolg-bestrijding, waarbij een zorginstelling zelf verantwoordelijk is voor de incidentbestrijding, maar de ketencontinuïteit van zorg onder druk kan komen te staan en de evenementenadvisering over het jaar 2021, waarbij continue wijzigende landelijke regels rondom COVID-19 regionaal geïmplementeerd moesten worden. 

Klik hier voor het jaaroverzicht GHOR 2021

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?