Op weg naar één ambulancezorg in Limburg

Het jaar 2022 stond in het teken van de voorbereidingen voor de fusie van onze Regionale ambulancevoorziening (RAV) met de ambulancedienst in Limburg Noord. Een intensief traject dat dankzij de inzet van veel collega’s succesvol is afgerond.

De eerste bestuurlijke gesprekken over vergaande samenwerking tussen de ambulancediensten in Limburg dateren van 2017. Geconstateerd werd dat beide organisaties als relatief kleine diensten kwetsbaar zijn. In de afgelopen jaren volgden meerdere onderzoeken naar de haalbaarheid, mogelijkheden en voorwaarden voor verdere samenwerking met als conclusie dat een fusie in de vorm van een stichting de meest effectieve vorm van samenwerking is om ervoor te zorgen dat slagkracht, inhoud, kwaliteit en continuïteit van de (ambulance)zorgverlening in Limburg nu en in de toekomst gewaarborgd blijven. Gemeenteraden zijn in de afgelopen jaren regelmatig geïnformeerd over het fusievoornemen o.a. in begrotingsdocumenten en jaarstukken maar ook via periodieke raadsinformatiebrieven. 

Het algemeen bestuur van de GGD heeft op 14 februari 2022 een positief besluit genomen over de fusie van de ambulancedienst Zuid-Limburg met de ambulancedienst Limburg-Noord. Dit vanuit de overtuiging dat samen opgaan in de stichting Regionaal Ambulancevoorziening Limburg (RAVL) de beste garantie biedt om ook in de toekomst aan alle burgers in Limburg kwalitatief goede ambulancezorg te kunnen blijven bieden, met oog voor de specifieke regionale verschillen en inbedding in het (regionale) zorgveld. De fusie leidt tot versterking van de staf en ondersteuning, wat ten gunste komt van ‘de zorg op straat’. Samengaan biedt kansen voor het personeel, verkleint de kwetsbaarheden in de organisaties, versterkt de positie in de acute zorgketen en leidt uiteindelijk tot kwaliteitswinst in de patiëntenzorg. Zowel bij de medezeggenschapsgremia als bij in- en externe stakeholders is de overtuiging dat samen opgaan in de stichting Regionale Ambulancevoorziening Limburg (RAVL) de beste garantie biedt om ook in de toekomst aan alle burgers in Limburg kwalitatief goede ambulancezorg te kunnen blijven bieden.

Door het bestuur van de GGD is wel een aantal belangrijke voorwaarden geformuleerd voor de fusie. Daarbij is gevraagd voor een minimaal behoud van kwaliteit en continuïteit: er mogen geen aanvullende kosten voor gemeenten ontstaan en de ambulancezorg in Zuid-Limburg moet herkenbaar en dicht bij de burger blijven. Verder werd aandacht gevraagd voor een zorgvuldige overgang van het personeel en enige publieke invloed in de nieuwe organisatie. Tenslotte werd een stabiele achterblijvende GGD zonder RAV belangrijk gevonden.

Minister Kuipers van VWS heeft op 6 september 2022 zijn formele toestemming gegeven voor de voorgenomen fusie. Daarbij vraagt de minister aandacht voor een aantal zaken die ook door het GGD-bestuur werden aangegeven, zoals de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg en aandacht voor het in beeld houden van de regionale verschillen. Personeelsbehoud zeker in deze tijden van arbeidskrapte vindt hij van groot belang en voldoende aandacht voor het overbruggen van cultuurverschillen. Tenslotte stelt de minister dat de fusieorganisatie moet blijven voldoen aan geldende eisen en richtlijnen op het gebied van continuïteit van zorg. Bovendien moet deze organisatie ook een goede verantwoordelijkheidsverdeling en besluitvormingsstructuur kennen. Al deze aandachtspunten zijn geborgd in de inrichting van de nieuwe fusieorganisatie. 

De minister ziet meerdere voordelen van de fusie. Dit zijn vooral voordelen in de eenduidige aansturing in de meldkamer, één vertegenwoordiging in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), betere integrale samenwerking op de arbeidsmarkt, solide en uniforme ondersteunende diensten en schaalvoordelen voor het duurzaam kunnen investeren in innovaties. De minister spreekt zijn waardering uit voor de gekozen aanpak. Hij vindt dat er een zorgvuldig proces doorlopen is, waarbij we ons op meerdere manieren en momenten hebben laten adviseren en waarbij in het bijzonder burgers, cliënten, gemeenten en medewerkers een stem hebben gekregen. 

Met ingang van 1 januari 2023 is de nieuwe Ambulancedienst Limburg een feit. Een groot compliment aan alle collega’s die een bijdrage hebben geleverd. 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?