Personeel

Vakmanschap, sturing en zicht op medewerkers 

In het kader van de professionalisering van de medewerkers is eind 2021 gestart met het project ‘caseloadmonitor’. In de monitor kan elke medewerker zijn/haar eigen productie-resultaten volgen. In november is het project succesvol afgesloten. Er is gemiddeld 100% caseload behaald, de diensten zijn geüniformeerd, de administratie en registratie zijn geoptimaliseerd en het bewustzijn van de kerntaken is verscherpt. Bovenal zijn er goede gesprekken gevoerd over het nut, noodzaak en prioritering van de werkzaamheden, binnen de diensten, aandachtsgebieden of in de keten. In de aansturing van de medewerker wordt de caseloadmonitoring structureel ingezet als instrument. Een in het oog springend gevolg van de interne professionalisering is dat het aantal adviezen met ruim 35% is toegenomen t.o.v. voorgaande jaren.

Diversiteit medewerkers     

Veilig Thuis heeft in 2022 meerdere projecten opgestart om te verkennen in hoeverre het wenselijk en haalbaar is om het medewerkersbestand verder te diversifiëren, met het oog op effectiviteit van inzetbare capaciteit en om het hoofd te bieden aan de krapte op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden voor inzet van MBO-geschoolde medewerkers en wordt geïnventariseerd of samenwerking met ketenpartners mogelijk is met betrekking tot werving en inzet/uitwisseling van medewerkers. Deze projecten worden momenteel uitgevoerd en zullen naar verwachting in 2023 leiden tot een aangepaste inzet op het gebied van werving en selectie. 

Stages 

Veilig Thuis vindt het haar maatschappelijke opgave om stageplaatsen beschikbaar te stellen voor mogelijk toekomstige medewerkers. Door de vele veranderingen die in de afgelopen jaren plaatsvonden was er weinig ruimte voor stagiaires. Inmiddels verkeert Veilig Thuis in rustiger vaarwater en zijn er, voor het eerst sinds haar bestaan, twee HBO-stagiaires Social Work gestart die gedurende het studiejaar 2022-2023 kennis en ervaring op komen doen.

Opleiding arts Maatschappij en Gezondheid    

Veilig Thuis biedt een opleidingsplaats voor arts Maatschappij en Gezondheid, differentiatie vertrouwensarts (AIOS). Heel belangrijk om zo het hoofd te bieden aan het tekort aan beschikbare vertrouwensartsen op de arbeidsmarkt. Vanaf september 2021 heeft een AIOS gedurende 9 maanden de praktijkopleiding bij Veilig Thuis gevolgd. 

Veilig Thuis biedt ook stageplaatsen aan andere artsen Maatschappij en Gezondheid in opleiding, bijv. tot Jeugdarts en arts forensische geneeskunde. In het najaar hebben twee jeugdartsen in opleiding gedurende 3 maanden hun praktijkopleiding bij Veilig Thuis gedaan.  

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?