Projecten en ontwikkelingen

Kind-gesprekken volgens het NICHD-protocol

Wanneer Veilig Thuis onderzoek in gang zet naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling, spreekt zij ook met de kinderen in het gezin om een goede inschatting te kunnen maken van de thuissituatie en van hun veiligheid. Sinds oktober 2022 voert Veilig Thuis alle kind-gesprekken volgens het wetenschappelijk onderbouwd interviewprotocol National Institute of Child Health and Human Development (NICHD-protocol). Deze methode is tijdens het promotieonderzoek van een gedragswetenschapper naar de aanpak van onderzoek naar kindermishandeling geïntroduceerd bij Veilig Thuis. Deze methode levert, met het stellen van meer open vragen meer gedetailleerde en relevante informatie op dan de voorheen gebruikte methode. Veilig Thuis Zuid-Limburg is een van de eerste regio’s die volgens dit protocol werkt. 

Beleid Samen tegen Mensenhandel  

De gemeenten hebben samen met belanghebbende ketenpartners een beleid opgesteld voor de aanpak van mensenhandel. Ook Veilig Thuis heeft hieraan bijgedragen en input geleverd met het oog op de rol van Veilig Thuis binnen de aanpak en die van het netwerk als geheel. Veilig Thuis heeft een belangrijke rol bij deze aanpak. Zo is zij het centrale meldpunt voor alle vormen van mensenhandel, te weten: seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en orgaanhandel.

Wekelijks heeft de aandachtfunctionaris mensenhandel van Veilig Thuis een gezamenlijk screeningsmoment met de zorgcoördinator en AVIM (Politie, afdeling vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel) waarbij de bij iedere partij binnengekomen signalen over mensenhandel worden gescreend.

Handle with Care    

Veilig Thuis heeft sinds september 2021 de rol van de politie overgenomen in het project Handle with Care (HwC). Veilig Thuis geeft vanaf dat moment de HwC-signalen door aan de leerplichtambtenaren in de gemeenten Heerlen en Maastricht. 

HwC heeft als doel kinderen die thuis een geweldsincident meemaken snel sociale steun op school te bieden. Simpel - snel in een vertrouwde omgeving is van grote waarde. De nieuwe werkwijze is in 2022 geëvalueerd. De resultaten zijn besproken in de stuurgroep HwC met als uitkomst dat HwC in 2023 structureel wordt ingebed bij Veilig Thuis en dat een verdere uitrol naar alle Zuid-Limburgse gemeenten plaats gaat vinden met ingang van het nieuwe schooljaar.    

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?