Nieuwe vorm van toezicht kinderopvang tijdens lockdown

Kunnen vertrouwen op goede basisvoorzieningen zoals verantwoorde kinderopvang of Wmo-dienstverlening is belangrijk. Het toezicht op de kwaliteit van deze voorzieningen is bij de GGD belegd en is in het belang van de meest kwetsbaren in onze samenleving. Naast bovenstaande taken, voert de unit Hygiëne en Inspectie het toezicht uit op diverse onderwerpen in het kader van technische hygiënezorg.

Het afgelopen jaar was het belang van goede kinderopvang extra actueel. Kinderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn, en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. 
De toezichthouders kinderopvang van de GGD voeren minstens één keer per jaar een onderzoek uit bij elke locatie voor dagopvang en/of buitenschoolse opvang. Tijdens het onderzoek wordt gecontroleerd of de opvang voldoet aan de geldende eisen. Een deel van de geregistreerde gastouders wordt bezocht om te beoordelen of de opvang veilig en verantwoord is. Juist in een periode met beperkingen waarin ouders hun kinderen aan de deur van de kinderopvang moeten afgeven, is toezicht extra van belang.

Het jaar 2021 is vanwege de coronacrisis opnieuw een bijzonder jaar geweest. Vanaf begin januari waren er gedurende lange periode beperkingen als gevolg van de lockdown. Dit had grote invloed op de kinderopvang en de uitvoering van het toezicht. In die periode is het toezicht kinderopvang, conform landelijke maatregelen, aangepast. Het toezicht op afstand werd ontwikkeld en ingevoerd. Middels digitale inspectieonderzoeken is gedurende deze periode toezicht uitgevoerd bij een deel van de locaties. Via beeldbellen zijn vraaggesprekken met beroepskrachten en leidinggevenden gevoerd. Verder is onder andere beoordeeld of de medewerkers beschikken over een passend diploma en een ‘Verklaring omtrent het gedrag’. Daarnaast zijn vragen gesteld over de pedagogische praktijk en is beoordeeld of de veiligheid en gezondheid van de kinderen is gewaarborgd.

Na de lange lockdown in de eerste helft van 2021 is het toezicht op kinderopvanglocaties weer op de gebruikelijke wijze hervat, met inachtneming van alle coronamaatregelen. Mede door de aanpassing van het toezicht tijdens de lockdown en de inspanningen van alle toezichthouders is in 2021 bij alle locaties onderzoek uitgevoerd. Bovendien zijn volgens afspraak met de gemeenten middels een steekproef diverse gastouders gecontroleerd.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?