Hygiëne en Inspectie

Goede basisvoorzieningen voor de kwetsbare doelgroepen in onze samenleving zijn belangrijk. Voorbeelden zijn verantwoorde kinderopvang en dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het toezicht op de kwaliteit van deze voorzieningen is een taak van de GGD. Naast deze taken voert Hygiëne en Inspectie het toezicht uit op diverse onderwerpen in het kader van technische hygiënezorg met als doel het voorkomen van infectieziekten.

Toezicht kinderopvang

De toezichthouders kinderopvang van de GGD voeren minstens één keer per jaar een onderzoek uit bij elke locatie voor dagopvang en/of buitenschoolse opvang. Bij de geregistreerde gastouders wordt er door middel van een steekproef beoordeeld of de opvang veilig en verantwoord is. Tot en met vorig jaar gebeurde dit bij een beperkt aantal gastouders, wettelijk was een minimum van 5% bepaald. In navolging van het kabinetsbesluit om met ingang van 1 januari 2022 toezicht en handhaving te intensiveren, werden bij ongeveer 30% van alle gastouders in Zuid-Limburg een onderzoek uitgevoerd. 

Dit als aanloop naar de wetswijziging per 1 januari 2023 waarbij de verhoogde percentages verplicht zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft structureel extra geld beschikbaar gesteld voor het gemeentefonds, waardoor deze intensivering van toezicht op de gastouderopvang mogelijk is. Voorzieningen van gastouderopvang kunnen zo vaker onaangekondigd worden geïnspecteerd, zodat er meer zicht komt op de kwaliteit van de gastouderopvang. Het afgelopen jaar is gebleken dat deze intensivering zinvol is. Bij ongeveer 30% van de uitgevoerde onderzoeken zijn tekortkomingen geconstateerd waarna deze opgelost konden worden.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?