Openbare geestelijke gezondheidszorg

Sommige mensen vragen zelf niet om hulp of gaan hulp uit te weg, terwijl ze dit wel hard nodig hebben. De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg houdt zich met deze mensen bezig. Zij richten zich op het voorkomen, signaleren en oplossen van problemen van zowel medische als maatschappelijke aard. In Zuid-Limburg wordt deze zorg door verschillende partijen uitgevoerd. In Parkstad is dat Mondriaan en in Maastricht/Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek is dat de GGD Zuid Limburg. 

Opdracht commissie Zorg & Veiligheid

In 2021 is een ambtelijke werkgroep gestart om de knelpunten en kansen van de bemoeizorg van GGD Zuid Limburg in kaart te brengen. In 2022 is daar een opdracht van de Commissie Zorg & Veiligheid uit voort gekomen. Deze opdracht luidt: ‘Onderzoek en maak inzichtelijk wat de overeenkomsten en verschillen zijn, zowel inhoudelijk als organisatorisch, tussen de bemoeizorg in de sub-regio’s en breng op basis daarvan een advies uit aan de commissie over een vervolgtraject’. 

Mondriaan en de GGD hebben gezamenlijk deze opdracht opgepakt. Uit de analyse blijkt dat de doelgroep, de werkwijze en de processen van de twee organisaties grotendeels vergelijkbaar zijn. In het voorjaar 2023 worden de resultaten voorgelegd aan de Commissie Zorg & Veiligheid. De verwachting is dat hier een vervolgopdracht uit voort komt.

Taakstelling Maastricht-Heuvelland

In 2020 werd door Maastricht en de Heuvelland-gemeenten aangekondigd dat er bezuinigd zou worden op de werkzaamheden van het Vangnet Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) van GGD Zuid Limburg en in 2022 is dit gerealiseerd. Dit betekent dat voor deze gemeenten de formatie voor de Wijk-GGD’er is verminderd en de straatpsychiater is gestopt. 

De verminderde inzet van de Wijk-GGD’er heeft als gevolg dat er een wachtlijst is ontstaan voor het oppakken van meldingen door het Vangnet OGGZ. Met het stoppen van de inzet van de straatpsychiater verlopen de contacten met de GGZ en de huisartsen minder soepel. Daarnaast verloopt het proces bij het aanvragen van een crisisopname of zorgmachtiging trager omdat de reguliere weg bewandeld dient te worden via de huisarts en gemeenten.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?